روش تهيه ي انواع سوال استاندارد

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

موضوعات وب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

امکانات وب

آرشیو مطالب

برچسب ها

سلسله صفويان را چه كسي  تاسيس كرد؟جواب (شاه اسماعيل)

3-مذهب رسمي در دوره صفويان چه بود؟جواب(شيعه)

4-درياي عمان به كدام اقيانوس وصل شده است؟    جواب(اقيانوس هند)

ب) آزمونهاي كوته پاسخ كامل كردني(تعداد سوال 4 مورد)

1- بزرگترين جزيره درياي خليج فارس ..................نام دارد.

2- بزرگ ترین منبع ماهیان خاویار جهان دریا .................مي باشد.

3- سلسله صفويان را شاه .............  تاسيس كرد.

4- قدرتمندترين پادشاه صفوي ...............نام داشت.

ج) آزمونهاي كوته پاسخ تشخيصي 2 مورد

1- بعد از نام مكان هاي زيارتي، نام استان مربوطه را بنويسيد.

حرم امام رضا(ع)_____

حرم حضرت معصومه(س)____

حرم شاه چراغ_____

حرم شاه عبدالعظيم حسني____

2- بعد از نام سوخت ها ،بنويسيد تجديد پذيرهستند يا تجديد پذير نيستند.

نفت_____

انرژي خورشيد_____

انرژي هسته اي___

انرژي باد___

C-آزمون هاي صحيح غلط (تعداد سوال 10 مورد)

الف)آزمون صحيح غلط از نوع صحيح غلط 4 مورد

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.                                  

1 - عمق دریای خزر در نواحی شمالی به بیش از 10000 متر می رسد.              صحیح ٱ              غلطٱ

2-  خلیج فارس به وسیله ی تنگه ی هرمز به دریای عمان وصل می شود.          صحیح ٱ              غلطٱ

3-  روز 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس است.                                          صحیح ٱ              غلطٱ

4- صید ماهی در دریای خزر از اوایل پاییز تا اوایل بهار ممنوع است.               صحیح ٱ              غلطٱ

ب) آزمون صحيح غلط از نوع بله - نه 3 مورد

در سوالات زير با پاسخ بله يا نه جواب دهيد.

1- امكان دارد يك روزي منابع نفتي كشورمان تمام شود؟                                    بله ٱ               نه ٱ  

2- ممكن است يك روزي انرژي خورشيد تمام شود؟                                          بله ٱ               نه ٱ

3- امكانم دارد يك روزي ما ايرانيان به كره ماه صفر كنيم؟                                  بله ٱ               نه ٱ

  ج) آزمون صحيح غلط از نوع اصلاحي 2 مورد

  • اگر گفته هاي زير درس است پاسخ صحيح را انتخابكنيداگر ر غلط است غلط را انتخاب كنيد و براي كلمه اي كه زير آن خط كشيده شده كلمه ديگري ربرگزينيد كه جمله را  درست كند.

1- برای حفظ محیط زیست، استفاده از برق آبی مناسب است.                    صحیح ٱ              غلطٱ

 2-  اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره قاجار است .                      صحیح ٱ              غلطٱ  

د)آزمون صحيح غلط از نوع خوشه اي 1 مورد

عواملي كه موجب گسترش علوم و فنون دوره ي اسلامي شد:

1- تعاليم دين اسلام                                                                   صحیح ٱ              غلطٱ

2- كاغذ سازي                                                                         صحیح ٱ              غلطٱ 

3- تجارت و بازرگاني                                                               صحیح ٱ              غلطٱ

4- ترجمه                                                                                 صحیح ٱ              غلطٱ

D- آزمون هاي جور كردني (تعداد سوال 5 مورد)

a- نام مكان هاي زيارتي را با يك خط به  استان مربوطه وصل كنيد.هر پاسخ را بيش از يك بار به كار نبريد.

1- حرم امام رضا(ع)                                                               الف)   زنجان

2- حرم حضرت معصومه(س)                                                   ب) تهران

3- حرم شاه چراغ                                                                     ج) خراسان رضوي

4- حرم شاه عبدالعظيم حسني                                                    د) قم

                                                                                               ه) فارس

b- رودها را با توجه به اين كه به كدام دريا و يا درياچه مي ريزند را با يك خط به هم ديگر وصل كنيد.هر پاسخ را مي توانيد بيش از يك بار به كارببريد.

1- رود سرباز                                                                  الف)درياچه خزر

2- رود كارون                                                                  ب) درياچه اروميه

3- سفيد رود                                                                    ج)درياي خليج فارس

4- رود هراز                                                                     د)درياي عمان

5)زرين رود

c- در جاهاي خالي مقابل مكان هاي گردشگري و ديدني ستون سمت راست ،حروف اول مربوط به استان ها ستون سمت چپ را بنويسيد. هر پاسخ را مي توانيد بيش از يك بار به كارببريد.

(         ) 1- گنبد سلطانيه                                   الف) اصفهان  

(        ) 2- ايل گلي                                          ب) زنجان

(       )3- نقش جهان                                         ج) قزوين

(      ) 4- قلعه الموت                                        د ) آذربايجان شرقي   

(     ) 5- غار كتله خور

d- در جاهاي خالي مقابل استان ها درسمت راست ، حروف اول مركز آن استان از ستون سمت چپ را بنويسيد. هر پاسخ را بيش از يك بار به كار نبريد.

(       ) 1- استان آذربايجان غربي                             الف) زنجان

(       ) 2- استان فارس                                          ب) ياسوج

(      ) 3- استان زنجان                                         ج) سنندج

(      ) 4- استان كردستان                                      د) شيراز

                                                                         ه )اروميه  

 

e- منابع گازي نوشته شده در سمت راست را با يك خط به استان مربوطه خود وصل كنيد . هر پاسخ را بيش از يك بار به كار نبريد.

1-عسلويه                                                      الف) خراسان رضوي

2- كنگان                                                       ب) كرمان شاه

3- خانگيران                                                  ج) بوشهر

4- سرخون                                                    د)هرمزگان

                                                                   ه)خوزستان

E- آزمون هاي چند گزينه اي (تعداد سوال 20 مورد)

a) آزمونهاي چند گزينه اي از نوع تنها گزينه درست (تعداد سوال 10 مورد)

  • در سوال هاي زير  گزینه ی صحیح را با علامت)×( مشخص كنيد.

1-شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران درچه تاریخی بوده است؟

الف) 30 شهریورماه 1359ٱ    ب) 30 تیرماه 1359 ٱ ج) 31 شهریور ماه 1359 ٱ    د) 31 شهریورماه 1359ٱ

2- بیشتر ترین نفوذ ودخالت بیگانگان در کشورمادر دوره ی .................بوده است.

الف) پهلوی ٱ       ب)  قاجاریه   ٱ     ج)  هخامنشیان  ٱ        د)  صفويه ٱ

3- مستعمره يعني___

الف)سرزمين هاي كه استقلال سياسي وفرهنگي داشته باشند و تابع حكومت استعمارگر باشند.ٱ

ب) سرزمين هاي كه استقلال سياسي و اقتصادي نداشته باشند و تابع حكومت اسعمارگر باشند.ٱ

ج) سرزمين هاي كه استقلال سياسي و اقتصادي نداشته باشند و تابع حكومت اسعمارگر نيستند.ٱ

د) سرزمين هاي كه استقلال سياسي وفرهنگي نداشته باشند و تابع حكومت اسعمارگر نباشند.ٱ

4- به اجازه ای که برای سفربه کشورهای دیگر از سفارتخانه آن کشور گرفته می شود می گویند:

الف)  گذرنامه  ٱ    ب)  دعوت نامه  ٱ     ج) اجازه نامه   ٱ     د) رواديد  ٱ

5-  بریدن پارچه از روی الگو در یک کارگاه تولیدی وظیفه ی کدام یک از افراد زیر است؟

الف) خیاط   ٱ    ب) عمده فروش  ٱ    ج) برش کار   ٱ   د )  طراح لباس ٱ

6-  کدام یک از کشورهای زیر همسایه ی غربی ایران می باشد؟

الف ) ترکمنستان  ٱ    ب) عراق  ٱ  ج) افغانستان   ٱ     د( پاکستان  ٱ

7-  از چه زمانی دین اسلام به خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش یافت؟

الف) بعد از رحلت پیامبر(ص)      ٱ    ب) قبل از رحلت پیامبر (ص)   ٱ

ج ) بعد از هجرت پيامبر(ص) به يثرب ٱ    د) بعد از هجرت پيامبر(ص) به مدينه ٱ

8- این سخن از کدام بزرگوار است؟ " خرمشهر را خدا آزاد کرد".

الف ) آیت الله خامنه ای   ٱ   ب) امام خمینی   ٱ     ج( شهید رجایی   ٱ    د( شهید مطهری  ٱ

9- بنا به تعريف،دريا عبارت است از___

الف)گودال ها ي پر از آبي هستند كه به دريا راه دارند ٱ

ب) گودال ها ي پر از آبي هستند كه به اقيانوس ها راه ندارند ٱ

ج) گودال ها ي پر از آبي هستند كه به درياچه ها راه دارند ٱ

د) گودال ها ي پر از آبي هستند كه به اقيانوس ها راه دارند ٱ

10- كدام يك از وقايع تاريخي زير زودتر اتفاق افتاده است؟

الف) آغاز بناي مسجد شيخ لطف الله   ٱ                 ب) تولد شيخ بهايي ٱ

ج) انتخاب اصفهان به پايتختي ايران    ٱ                   د) تأسيس سلسله ي قاجار ٱ

b) آزمونهاي چند گزينه اي از نوع بهترين گزينه (تعداد سوال 3 مورد)

  • در سوال هاي زير  بهترين گزینه را با علامت)×( مشخص كنيد

1- مشورت يعني___

الف) استفاده از فكر و تجربه ديگران   ٱ  (جواب بهتر)         ب) ازنظر دوستان خود استفاده كردن   ٱ

ج) براي انجام كاري از نظر والدين استفاده كردن  ٱ            د) از تجربه ديگران استفاده كردن  ٱ

 

 

 

2- بنا به تعريف، در يك برنامه متعادل ____

الف) استراحت و خواب، درس خواندن، عبادت كردن و سرگرمي به طور دقيق گنجانه شده و هركاري در موقع مناسب انجام مي شود.ٱ

ب)استراحت و خواب، درس خواندن، عبادت كردن و سرگرمي به اندازه كافي وجود دارد و هركاري در موقع مناسب انجام مي شود.ٱ (جواب)

ج) به تمام جنبه هاي زندگي توجه شده است  ٱ

د) به تمام جنبه هاي زندكي به طور نسبي توجه شده است ٱ

3- - مستعمره يعني___

الف)سرزمين هاي كه استقلال نداشته باشند وزير نظر يك حكومت ديگر باشند.ٱ

ب) كشور هاي كه تحت سلطه كشورهاي قدرتمند باشند . ٱ

ج) سرزمين هاي كه استقلال سياسي و اقتصادي نداشته باشند و تابع حكومت اسعمارگر باشند.ٱ  (جواب)

د) كشورهاي كه به طور آزادانه نتوانند كشور خود را اداره كنند و تحت امر كشور ديگر باشند.ٱ

c) آزمونهاي چند گزينه اي از نوع منفي (تعداد سوال 7 مورد)

1- -در كدام يك از استان هاي زير برنج كشت نمي شود؟

الف) فارس    ٱ          ب) همدان    ٱ         ج) خوزستان   ٱ          د) سيستان و بلوچستان  ٱ

2- همه رودها به درياي خزر مي ريزند به جز .......

الف) هراز   ٱ   ب) كارون   ٱ   ج)  سفيد رود  ٱ   د) گرگان

3- كدام يك از كشورهاي زير همسايه ي جنوبي ايران نيست؟

الف)بحرين    ٱ       ب) امارات   ٱ      ج) قطر    ٱ     د) تركيه  ٱ

4- كدام يك از ماهي هاي زير جزء ماهي هاي درياي خزر نيست؟

الف)زبيده  ٱ     ب)كپور     ٱ     ج) ماهي سفيد    ٱ    د)كفال ٱ

5- تمام استان هاي زيربا استان زنجان همسايه هستند به جز ....

الف) قزوين   ٱ   ب) همدان    ٱ  ج) البرز   ٱ    د) گيلان   ٱ

6- كدام يك از  ويژگي هاي زير مربوط به درياي خليج فارس نيست؟

الف)داراي جزاير زيادي است.ٱ       ب)داراي خور ها يا بريدگي هاي زيادي است و براي ساخت بندر مناسب است.ٱ

ج)شوري آن بيشتر است.  ٱ             د)ايران و پاكستان به آن راه دسترسي دارند.ٱ

7)همه رودها به درياي خليج فارس مي ريزند به جز رود.....

الف) سرباز   ٱ      ب) كارون  ٱ       ج) هنديجان   ٱ        د) اروند رود   ٱ

نویسنده : ميرزائي معلم ششم بازدید : 127 تاريخ : شنبه 26 مهر 1393 ساعت: 20:45
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123